02/07/20

LISTAXE PROVISIONAL FONDOLIBROS 2020-2021

          Xa podedes consultar as listaxes provisionais da adxudicación do fondo de libros para o vindeiro curso na entrada do cole.

         Tamén podedes consultalas directamente na aplicación Fondolibros no seguinte enlace:

01/07/20

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021


1º DE PRIMARIA:                

Matemáticas:

Matemáticas 1. Proxecto Zoom. J. Fraile Martín. Vicens Vives

ISBN:978 8468254692. Edición en castelán.

2º DE PRIMARIA
      
Matemáticas:

Matemáticas 2. Proxecto Zoom. J. Fraile Martín. Vivens Vives.     
978-84-682-5486-9 .Edición en castelán.

3º DE PRIMARIA           
Matemáticas:  
Matemáticas 3. Proxecto Zoom. Libro 1, 2 e 3.   J. Fraile Martín Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-5887-4  Edición en castelán.

L.Castelá:
Lengua Castellana y Literatura 3. Proxecto Zoom. Libro 1, 2 e 3. Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-5773-0 .

Inglés:
QUEST 3– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477735     
QUEST  3 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478695


4º DE PRIMARIA

L.Castelá:
Lengua 4. Libro 1, 2 e 3. Aula activa  
Vicens Vives  ISBN 978-84-682-2835-6

Matemáticas:    
Matemáticas 4. Libro 1, 2 e 3. Aula activa
Vicens Vives  ISBN 978-84-682-2881-5. Edición en castelán
                   
Inglés:
QUEST 4– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477742     
QUEST  4 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478701

5º DE PRIMARIA                 
Matemáticas:
Matemáticas competenciales. Proxecto Zoom. Caderno 1, 2 e 3.  Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6328-1 . Edición en castelán.

L.Castelá:
Caderno lecturas competenciais. Proxecto Zoom. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6162-1.

Inglés:
QUEST 5– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477759     
QUEST  5 – Activity book..Ed Macmillan. 9780230478718


6º DE PRIMARIA
                                      
Matemáticas:  
 Matemáticas . Libro 1,2 e 3. Aula activa.  Vicens Vives
 ISBN: 978-84-682-1554-9  Edición en castelán.

Matemáticas competenciales 6ºP. Proxecto Zoom. Caderno 1, 2 e 3.  Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-4378-8 . Edición en castelán.

L.Castelá:
 Lengua 6. Libro 1, 2 e 3. Aula activa Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-2805-1  Edición en castelán.

Caderno lecturas competenciais 6ºP. Proxecto Zoom. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-6292-5.
         
Inglés:
QUEST 6– Pupil’s book. Ed Macmillan. 9780230477766     
QUEST  6 – Activity book. Ed Macmillan. 9780230478725


19/06/20

As mestras desexámosvos....

Un feliz verán!
Esperámosvos en setembro con moitas ganas e ilusión!18/06/20

Aberto o prazo de solicitudes para o servizo de comedor 2020-2021

Dictadas as instrucións sobre o funcionamento do comedor escolar no curso 2020-2021, ábrese o prazo para solicitar praza no comedor escolar.

A Consellería de Educación resérvase a comunicación de medidas de protección e seguridade impulsadas polas administracións sanitarias. Neste caso serán trasladadadas aos centros educativos puntualmente, puidendo reinterpretar ou modificar as actuais normas.

Na secretaría do cole poderedes recoller as solicitudes e entregalas ao longo do mes de xuño.

15/06/20

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS CURSO 2020/2021

Todas as solicitudes presentadas no centro para o curso 2020/2021 están admitidas. Na secretaría do centro podedes consultar as listaxes.

Do 1 ó 10 de xullo poderá efectuarse a matrícula no centro. 

O alumnado matriculado no curso 2019/2020 no centro ten praza reservada e matrícula automática para o vindeiro curso, polo que non deberá desenvolver ningún trámite.  

25/05/20

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS CURSO 2020/2021


Todas as solicitudes presentadas no centro para o curso 2020/2021 están admitidas. Na secretaría do centro podedes consultar as listaxes.

Do 1 ó 10 de xullo poderá efectuarse a matrícula no centro. 

O alumnado matriculado no curso 2019/2020 no centro ten praza reservada e matrícula automática para o vindeiro curso, polo que non deberá desenvolver ningún trámite.  

20/05/20

Axudas para adquirir libros de texto, material escolar e participar en fondo libros

Publicada a orde que regula a participación do alumnado matriculado no curso 2020-2021 no Fondo Solidario de Libros de Texto , as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar .

DESTINATARIOS E MODALIDADES:

 •  Fondo solidario de libros de texto: 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria (curso 2020-2021)
 • Axuda para adquisición de libros de texto:1º e 2º de Primaria (familias con renda per cápita familiar inferior a 10.000 €).
 • Axuda para adquisición de material escolar : Educación Primaria (familias con renda per cápita familiar inferior a 10.000 €).

PRAZO
Do 19 de maio ao 19 de xuño de 2020.

PRESENTACIÓN

 • Preferentemente Sede electrónica (con DNI electrónico, certificado dixital ou chave 365). CÓDIGO DO CENTRO : 36016607
 • aplicación Fondolibros  ( Crear solicitude, imprimir, asinar anotando o nº de solicitude e entregar no centro).
 • Presencial (Recoller e entregar a solicitude no centro, en horario asignado desde o centro, gardando as medidas de prevención do Ministerio de Sanidade: obriga de máscara, distancia de seguridade e desinfección de mans no centro).
DOCUMENTACIÓN
 • Anexo I .CÓDIGO DO CENTRO : 36016607
 • Anexo II
 • Fotocopia libro de familia da páxina na que figure o alumno/a e membros computables ( non é necesaria para o alumnado que solicitou a axuda no curso 2019-2020 no centro).
 •  Se é o caso sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do/da menor. Se non se dispón de Libro de familia,Certificado ou volante de convivencia.

REQUISITOS
 • 1 soa solicitude por familia na que figurarán todos os beneficiarios.
 • O alumnado de 1º de ESO tramitará axuda para material escolar por vía telemática, ou recollendo impreso no CEIP Quintela e entregando no IES A Paralaia.
CALENDARIO PARA A RECOLLIDA E ENTREGA DE SOLICITUDES
RECOLLIDA DE IMPRESOS DE SOLICITUDE PARA AS AXUDAS
25 de maio
26 maio
27 de maio
28 de maio
29 de maio
6ºInfantil
1º  e 2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º e 6º Primaria
ENTREGA DE SOLICITUDES E DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
8 xuño
9 xuño
10 xuño
11 xuño
12 xuño
15 xuño
5º Primaria
4º Primaria
3º Primaria
2º Primaria
1º Primaria
6º Infantil


07/05/20

RESTABLÉCESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN


         
 Podedes solicitar cita para entregar as vosas solicitudes de admisión chamando por teléfono

 886 11 02 76
en horario 
de 9:00 a 14:00


Os novos prazos do proceso son os seguintes:
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020 .
 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ó 10 xullo de 2020.
30/03/20

Axudas usuarios comedor medidas COVID-19


 Na ORDE do 27 de marzo 2020  a Consellería de Educación establece as bases reguladoras das axudas de carácter directo as familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19. ACCEDE

1.A quen vai dirixido?

-     Alumnado con condición de gratuíto por renda familiar
-     Alumnado pagador dun euro nos centros educativos públicos

 2. Importe das axudas
1. As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do
custo diario do menú por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días de lectivos de suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19. Corresponderán:
-(2,50 €) no casos de gratuidade total
-(1,50 €) nos casos do alumnado que abona  (1 €) pola prestación do servizo.
3. Efectos temporais
- Período 1:Primeiros 14 días naturais de suspensión acordados polo Consello da Xunta:Desde o día 16 de marzo e que totalizan 9 días lectivos.

-Período 2: Inclúe os 15 días de prórroga ata o día 12 de abril: 2 días lectivos de marzo e 3 días lectivos do mes de abril ata o comezo das vacacións de Semana Santa.
Eventualmente, para o caso dunha ulterior prórroga do estado de alarma calcúlanse os 14 días lectivos ata o 1 de maio de 2020.

 4. Quen son os beneficiarios das compensacións
Familias con un ou máis fillas/os escolarizados en centros públicos xestionados pola Conselleríaque teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro nas relacións de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

5. Solicitudes. Lugar de presentación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios
electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos
mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por
medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro
educativo no que se escolarizan as súas fillas/os colaboren na
formalización da solicitude.

A solicitude, será única por cada familia e incluirá á totalidade das fillas e dos fillos escolares de ensinanzas obrigatorias, que sexan comensais gratuítos e semigratuítos dun euro no comedor escolar xestionado pola consellería nun centro de ensino público.

6. Prazo de presentación

Comezará ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ( 31 marzo)e rematará o 6 de abril, ambos os dous incluídos.

7. Tramitación
No caso de que as direccións dos centros tramiten as solicitudes, os datos necesarios son:
a)          DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado (titor/a)
b) Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería
c) Nome e apelidos do titor/a; nome, apelidos e curso dos fillos/fillas
d) Número de conta bancaria no que se quere recibir o aboamento da axuda.

8. Prazo resolución
O prazo máximo para resolver será de 10 días dende a data de
finalización do prazo de presentación de solicitudes.

9.Pagamento e a xustificación das compensacións
 O pagamento das compensacións realizarase logo da resolución das
mesmas nun prazo máximo de 5 días.
De conformidade coa natureza das compensacións, realizarase un
primeiro aboamento correspondente aos primeiros 14 días lectivos
afectados pola declaración de suspensión do servizo de comedor escolar.
Para o caso de que se acorde unha prórroga da suspensión do servizo de comedor, realizárase un segundo aboamento polos 14 días lectivos
restantes, sen que sexa preciso a presentación de novas solicitudes.